Czy płacisz większe podatki od dywidend REIT? (2024)

Czy płacisz większe podatki od dywidend REIT?

Zwrot kapitału

Jak wykazywać dywidendy REIT w swoich podatkach?

Kwalifikowane dywidendy REIT za rok 2023

Kwalifikowane dywidendy REIT od funduszu wykazywane są wPole 5, sekcja 199A dotycząca dywidend, formularza 1099-DIV.

Czy REITy są nieefektywne podatkowo?

REITy i fundusze REIT

Fundusze inwestycyjne zajmujące się inwestycjami w nieruchomości nie nadają się do rachunków podlegających opodatkowaniuz powodu, o którym właśnie wspomniałem. Ich dochody są zazwyczaj wysokie i często stanowią dużą część zysków uzyskiwanych od nich przez inwestorów, ponieważ REIT muszą co roku wypłacać co najmniej 90% swojego dochodu podlegającego opodatkowaniu w formie dywidend.

Dlaczego REIT wypłacają wyższe dywidendy niż spółki niebędące REITami?

Tego wymaga prawo! REIT są prawnie zobowiązane do wypłacania ponad 90% swoich zysków w formie dywidend, co oznacza, że ​​wszystkie REITy powinny mieć wskaźnik wypłat większy niż 90%. Niektóre REIT będą jednak dystrybuować jeszcze większą część swoich zysków, przy czym wskaźniki wypłat znacznie przekraczają 100%.

Czy płacisz podatek od dochodów REIT?

Dystrybucje z REIT mogą zapewnić przepływ dochodów, aledochód jest uznawany za podlegający opodatkowaniu w oczach IRS.

Dlaczego nie inwestować w REIT-y?

Wartość REIT-u opiera się na rynku nieruchomości, tzwjeśli stopy procentowe wzrosną i w rezultacie spadnie popyt na nieruchomości, może to prowadzić do spadku wartości nieruchomości, co negatywnie wpłynie na wartość Twojej inwestycji.

Jak REIT jest traktowany dla celów podatkowych?

Przegląd.REIT podlega opodatkowaniu jak zwykła korporacja, ale ma prawo do odliczenia wypłaconej dywidendy. W związku z tym REIT nie płaci federalnego podatku dochodowego od dochodu netto podlegającego opodatkowaniu wypłacanego akcjonariuszom w formie podlegających odliczeniu dywidend. Dochód netto z przejętej nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 35%.

Czy REITy mają korzyści podatkowe?

W skrócie.Inwestorzy mogą skorzystać z szeregu korzyści podatkowych, jakie zapewniają nienotowane na giełdzie REIT-y. Część miesięcznej wypłaty REIT można zaliczyć jako zwrot kapitału, który może podlegać odroczeniu podatku w przybliżeniu o 60–90%.

Jaki jest amerykański podatek u źródła od wypłat REIT?

Ogólnie rzecz biorąc, zasady pobierania podatku FIRPTA wymagają od REIT zatrzymania 35% kwoty wypłacanej zagranicznym akcjonariuszom, która została wyznaczona przez REIT jako dywidenda z zysków kapitałowych. Inwestorzy korporacyjni również będą podlegać BPT w zakresie takich wypłat.

Jakie są wady REIT-ów?

Oto niektóre z głównych wad inwestowania w REIT.Zmienność rynku: Wartość może się zmieniać w zależności od warunków ekonomicznych i rynkowych. Ryzyko stopy procentowej: Zmiany stóp procentowych mogą mieć wpływ na wartość REIT.

Czy REIT są opodatkowane inaczej niż akcje?

Chociaż REIT handlują na giełdach takich jak akcje,struktura podatku dla tych inwestycji może być znacznie różna. Podstawowy przewodnik po funduszach REIT można znaleźć w dokumencie The Definitive Guide to Real Estate Investment Trusts.

Jakie są wady inwestycji REIT?

Chociaż REIT ma wiele zalet, ważne jest, aby wiedzieć, że niewłaściwa strategia może wiązać się z potencjalnym ryzykiem.Wahania rynkowe, zmiany stóp procentowych i potencjał spadków wartości nieruchomościmoże mieć wpływ na wyniki REIT.

Czy warto reinwestować dywidendy REIT?

Reinwestycja dywidend REITmoże pomóc osobom oszczędzającym na emeryturę zwiększyć inwestycje w portfelui historycznie stały dochód z dywidend REIT może pomóc emerytom w pokryciu kosztów utrzymania. Dywidendy REIT historycznie zapewniały: akumulację bogactwa. Wiarygodne zyski.

Które REIT-y wypłacają najwyższą miesięczną dywidendę w 2023 roku?

Lista akcji objętych miesięczną dywidendą za rok 2023
SerceNazwaStopa dywidendy
ZARABIAĆKredyt hipoteczny Ellington REIT16,89%
ARRARMOR Mieszkaniowy REIT15,36%
AGNCInwestycja AGNC15,29%
EFCFinansowe Ellingtona15,08%
Jeszcze 6 rzędów
6 grudnia 2023 r

Czy REIT podlegają podwójnemu opodatkowaniu?

Jednak w przeciwieństwie do wielu spółek dochody REIT nie są opodatkowane na poziomie korporacyjnym. To znaczyREIT unikają budzącego postrach „podwójnego opodatkowania” podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych. Zamiast tego REIT są chronione przed podatkami od osób prawnych, więc ich inwestorzy są opodatkowani tylko raz.

Który REIT wypłaca najwyższą dywidendę?

8 najlepszych wysokodochodowych REITów do kupienia
REITStopa dywidendy w przyszłości
Blackstone Mortgage Trust Inc.(BXMT)12,1%
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF)13,5%
Eastern Government Properties Inc. (DEA)8,3%
Realty Income Corp. (O)5,5%
Jeszcze 4 rzędy
24 stycznia 2024 r

Dlaczego dywidendy REIT nie są kwalifikowane?

Dywidendy REIT nie są kwalifikowane, ponieważIRS uważa je za dochód przejściowy. Są to zyski, które są wypłacane inwestorom bez konieczności płacenia najpierw podatków przez podmiot. Dywidendy REIT przekazywane są inwestorom jako zwykły dochód. IRS opodatkowuje dywidendy według stawki podatku dochodowego indywidualnego inwestora.

Czy dywidendy REIT są dochodem pasywnym?

Ponieważ IRS wymaga od REIT wypłacania akcjonariuszom 90% dochodu podlegającego opodatkowaniu, dywidendy REIT są często znacznie wyższe niż średnia wartość akcji spółek z indeksu S&P 500.Jednym z najlepszych sposobów uzyskania pasywnego dochodu z REIT jest kumulacja tych wysokodochodowych dywidend.

Co chciałbym wiedzieć przed inwestycją w REIT?

To największy i najważniejszy błąd, jaki popełniają inwestorzy REIT.Postrzegają REIT jako „wehikuły dochodu”, dlatego będą wybierać inwestycje w oparciu o stopę dywidendy. W ich mniemaniu im wyżej, tym lepiej. Ale w rzeczywistości dywidenda to tylko decyzja o alokacji kapitału.

Jak długo należy trzymać REIT?

REIT należy ogólnie traktować jako inwestycje długoterminowe

W wielu przypadkach może to zająć około 10 lat. W przypadku REIT będących w obrocie publicznym, które zmieniają się wraz z rynkiem akcji, Jhangiani zaleca trzymanie ich przezco najmniej trzy lata.

Czy można stracić pieniądze z REIT?

Jakikolwiek wzrost krótkoterminowej stopy procentowej pochłania zysk, więc jeśli podwoi się w naszym przykładzie powyżej, nie będzie już żadnego zysku. Ijeśli wzrośnie jeszcze wyżej, REIT straci pieniądze. Wszystko to sprawia, że ​​hipoteczne REIT-y są niezwykle zmienne, a ich dywidendy są również wyjątkowo nieprzewidywalne.

Czy REIT składa zeznanie podatkowe?

Ogólnie,REIT ma obowiązek złożyć zeznanie na podatek dochodowy w terminie do 15 dnia 4 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Nowy REIT składający zeznanie krótkoterminowe musi zazwyczaj złożyć do 15 dnia czwartego miesiąca po zakończeniu krótkiego okresu.

Jaki procent dochodu podlegającego opodatkowaniu musi wypłacić REIT?

REIT zapewniają dochód w formie dywidend. Jak wspomniano wcześniej, REIT mają obowiązek przynajmniej dystrybucji90 procentswojego dochodu podlegającego opodatkowaniu na rzecz akcjonariuszy.

Czy REIT to dobry dochód pasywny?

Świetnym sposobem dla początkujących na rozpoczęcie generowania pasywnego dochodu z nieruchomości są fundusze REIT ETF. Posiadają szeroki koszyk REIT-ów, co zmniejsza ryzyko utraty dochodów w przypadku ograniczenia dywidendy przez pojedynczą inwestycję w związku z pogarszającymi się warunkami rynkowymi.

Jak uniknąć podatku od dywidend REIT?

Przegląd podatków REIT

Dywidendy podlegają odliczeniu od podatku. Co najmniej 90% zwykłego dochodu netto podlegającego opodatkowaniu musi zostać podzielone iAby uniknąć podatku na poziomie REIT, wymagane jest 100%..

References

Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated: 22/03/2024

Views: 6411

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.