Czy REITy to obecnie dobra inwestycja? (2024)

Czy REITy to obecnie dobra inwestycja?

Biorąc pod uwagę obniżki stóp procentowych w nadchodzącym roku, stopy dywidend dla REIT będą prawdopodobnie atrakcyjne w porównaniu z rentownościami z rachunków o stałym dochodzie i rachunków rynku pieniężnego. To sprawiREIT pożądane przez inwestorów.

Czy to dobry moment na inwestowanie w REIT-y?

Indeks Nareit All Equity REIT od początku roku 2023 odnotował dodatnią całkowitą stopę zwrotu po gwałtownym spadku w 2022 r. Nareit sporządził także kronikę spreadu między rynkami publicznymi i prywatnymi i chociaż różnica ta zmniejszyła się w 2023 r., nadal jest miejsce na dla zbieżności.

Czy REITy to dobra inwestycja w 2023 roku?

Ceny akcji amerykańskich spółek powierniczych zajmujących się inwestycjami w nieruchom*ości wzrosły w czwartym kwartale 2023 r., osiągając lepsze wyniki niż na szerszym rynku.

Dlaczego nie inwestować w REIT-y?

Wartość REIT-u opiera się na rynku nieruchom*ości, tzwjeśli stopy procentowe wzrosną i w rezultacie spadnie popyt na nieruchom*ości, może to prowadzić do spadku wartości nieruchom*ości, co negatywnie wpłynie na wartość Twojej inwestycji.

Czy REIT-y będą dobrze sobie radzić w 2024 r.?

REIT zazwyczaj osiągały dobre wyniki w zakresie bezwzględnej i względnej całkowitej stopy zwrotu po zakończeniu cykli zacieśniania polityki pieniężnej.Rozbieżności w wycenie REIT-ów i nieruchom*ości prywatnych prawdopodobnie zrównają się w 2024 r, co czyni REIT atrakcyjną opcją dla inwestorów.

Czy Warren Buffett inwestuje w REIT?

Czy Warren Buffett inwestuje w REIT? Krótka odpowiedź brzmi: tak.Berkshire Hathaway dokonuje alokacji własności nieruchom*ości kapitałowych w ramach REIT. Poniżej znajdziesz informacje na temat inwestycji Warren Buffett REIT.

Co chciałbym wiedzieć przed inwestycją w REIT?

To największy i najważniejszy błąd, jaki popełniają inwestorzy REIT.Postrzegają REIT jako „wehikuły dochodu”, dlatego będą wybierać inwestycje w oparciu o stopę dywidendy. W ich mniemaniu im wyżej, tym lepiej. Ale w rzeczywistości dywidenda to tylko decyzja o alokacji kapitału.

Czy powinieneś trzymać REITy na Roth IRA?

Jeśli zainwestowałeś w REIT poza swoim Roth IRA, dywidendy będą opodatkowane jako dochód. Na wiele sposobów,inwestowanie w REIT na koncie Roth IRA to idealny sposób na inwestowanie w REIT. Ich dywidendy znacznie się zwiększają wraz z upływem czasu i nie będziesz musiał płacić od nich podatków, gdy osiągniesz wiek emerytalny.

Jaka jest średnia stopa zwrotu REIT?

W ciągu 3 lat indeks S&P Global REIT osiągnął roczną stopę zwrotu na poziomie 4,41%, podczas gdy pięcioletnia roczna stopa zwrotu wyniosła 1,95%. W podziale na sektory największe alokacje w indeksie dotyczą REITów przemysłowych (19,2%), REIT detalicznych (17,9%) i REIT zajmujących się budownictwem wielorodzinnym (10,4%).

W jakie REITy najbardziej opłaca się inwestować?

Najlepiej zachowujące się akcje REIT: luty 2024 r
SymbolFirmaWyniki REIT (całkowity zwrot w ciągu jednego roku)
AOMRAngel Oak Mortgage Inc.60,92%
SKTSklepy Tanger55,01%
185Modiv Industrial Inc.44,80%
SEVNFundusz nieruchom*ości Seven Hills41,52%
Jeszcze 1 rząd
31 stycznia 2024 r

Czy można stracić pieniądze z REIT?

Jakikolwiek wzrost krótkoterminowej stopy procentowej pochłania zysk, więc jeśli podwoi się w naszym przykładzie powyżej, nie będzie już żadnego zysku. Ijeśli wzrośnie jeszcze wyżej, REIT straci pieniądze. Wszystko to sprawia, że ​​hipoteczne REIT-y są niezwykle zmienne, a ich dywidendy są również wyjątkowo nieprzewidywalne.

Jak długo należy trzymać REIT?

REIT należy ogólnie traktować jako inwestycje długoterminowe

W wielu przypadkach może to zająć około 10 lat. W przypadku REIT będących w obrocie publicznym, które zmieniają się wraz z rynkiem akcji, Jhangiani zaleca trzymanie ich przezco najmniej trzy lata.

Co dzieje się z REIT-ami w czasie recesji?

Indeks FTSE Nareit All Equity, składający się z REIT-ów wykluczających kredyty hipoteczne,wygenerował 15,9% rocznej stopy zwrotu w czasie recesji i 22,7% w roku następującym po zakończeniu dekoniunktury– podaje Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Inwestycyjnych w Nieruchom*ości.

Czy REIT jest dobry na dłuższą metę?

Zalety REIT-ów

Inwestorzy, którzy lokują swoje środki w REIT, mogą odnieść korzyści w następujący sposób. Stały dochód z dywidend i wzrost wartości kapitału: Mówi się, że inwestowanie w REIT zapewnia znaczny dochód z dywidend, a takżepozwala na stały wzrost wartości kapitału w długim okresie.

Jakie akcje odnotują wzrost w 2024 r.?

3 spółki o największym wzroście, które warto kupić i zatrzymać w 2024 r
  • Rentokil Początkowe RTO.
  • AstraZeneca AZN.
  • Tyler Technologies TYL.
22 stycznia 2024 r

Jak dobrze radzą sobie REITy?

Opublikowano REITdodatnie całkowite zwroty w 82% miesięcywraz ze wzrostem rentowności obligacji skarbowych w okresie od I kwartału 1992 r. do IV kwartału 2022 r.

Czy można zostać milionerem z REIT-ów?

REIT przez lata stały się maszynami do tworzenia bogactwa. W dłuższej perspektywie wskaźniki Realty Income, Equity Lifestyle i Prologis osiągnęły lepsze wyniki niż S&P 500. Te dobrze zbudowane REITy powinny w przyszłości nadal wzbogacać swoich inwestorów.Mają potencjał, aby zmienić długoterminowych, konsekwentnych inwestorów w milionerów.

Dlaczego Warren Buffett nie kupuje REIT-ów?

Słabe stawki mieszania: Innym ważnym powodem, dla którego REIT ogólnie nie są atrakcyjne dla Buffetta i Mungera, jest to, że nieruchom*ości generują niski zwrot z zainwestowanego kapitału.

Które REIT-y wypłacają najwyższą dywidendę?

8 najlepszych wysokodochodowych REITów do kupienia
REITStopa dywidendy w przyszłości
Blackstone Mortgage Trust Inc. (BXMT)12,1%
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF)13,5%
Eastern Government Properties Inc. (DEA)8,3%
Realty Income Corp. (O)5,5%
Jeszcze 4 rzędy
24 stycznia 2024 r

Jakie są wady REIT-ów?

Oto niektóre z głównych wad inwestowania w REIT.Zmienność rynku: Wartość może się zmieniać w zależności od warunków ekonomicznych i rynkowych. Ryzyko stopy procentowej: Zmiany stóp procentowych mogą mieć wpływ na wartość REIT.

Jaka jest zasada 90% dla REIT?

Aby zakwalifikować się jako REIT, spółka musi mieć większość swoich aktywów i dochodów powiązaną z inwestycjami w nieruchom*ościmusi co roku wypłacać akcjonariuszom co najmniej 90 procent swojego dochodu podlegającego opodatkowaniu w formie dywidend.

Ile REITów powinienem posiadać?

„Polecam REIT w ramach zarządzanego portfela” – stwierdził Devine, zauważając, że większość inwestorów powinna ograniczyć swoją ekspozycję na REITod 2 do 5 procent ich całkowitego portfela. W tym przypadku doradca finansowy może pomóc Ci określić, jaki procent portfela powinieneś przeznaczyć na fundusze REIT, jeśli takie istnieją.

Czy warto inwestować w REITy w czasie recesji?

REIT prowadzące działalność w branżach defensywnych mogą być atrakcyjnymi inwestycjami w czasie recesji. 9 grudnia 2022 o 16:07 REIT działające w sektorach opieki zdrowotnej lub infrastruktury mogą być trwalsze dzięki wiecznie zielonemu charakterowi swoich najemców.

Czy trzymanie REIT-ów na rachunku podlegającym opodatkowaniu jest złe?

REITy i fundusze REIT

Fundusze inwestycyjne zajmujące się inwestycjami w nieruchom*ości nie nadają się do rachunków podlegających opodatkowaniuz powodu, o którym właśnie wspomniałem. Ich dochody są zazwyczaj wysokie i często stanowią dużą część zysków uzyskiwanych od nich przez inwestorów, ponieważ REIT muszą co roku wypłacać co najmniej 90% swojego dochodu podlegającego opodatkowaniu w formie dywidend.

Czy powinienem mieć REIT w moim 401k?

Inwestowanie w REIT za pośrednictwem konta emerytalnego może wiązać się z pewnymi korzyściami podatkowymi. Na przykład, jeśli posiadasz REIT na tradycyjnym koncie IRA, możesz mieć możliwość odliczenia swoich składek od dochodu podlegającego opodatkowaniu, a Twoje inwestycje będą coraz bardziej odroczone podatkowo, dopóki nie wycofasz ich na emeryturę.

References

You might also like
Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Geoffrey Lueilwitz

Last Updated: 04/05/2024

Views: 5741

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Geoffrey Lueilwitz

Birthday: 1997-03-23

Address: 74183 Thomas Course, Port Micheal, OK 55446-1529

Phone: +13408645881558

Job: Global Representative

Hobby: Sailing, Vehicle restoration, Rowing, Ghost hunting, Scrapbooking, Rugby, Board sports

Introduction: My name is Geoffrey Lueilwitz, I am a zealous, encouraging, sparkling, enchanting, graceful, faithful, nice person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.