Jak uniknąć podatku od dywidend REIT? (2024)

Jak uniknąć podatku od dywidend REIT?

Unikanie opodatkowania dywidend w ramach REIT

Jak uniknąć podatków w REIT?

Zwrot kapitału

Niektóre dywidendy z REIT uznawane są za zwrot kapitału, co oznacza, że ​​otrzymujesz zwrot części zainwestowanych pieniędzy. Dywidendy te nie są w ogóle opodatkowane, ponieważ są to po prostu „twoje” pieniądze. Jednakże dywidendy te zmniejszają podstawę kosztów inwestycji REIT.

Czy trzeba płacić podatek od dywidend REIT?

Większość dywidend REIT jest opodatkowana jak zwykły dochód do maksymalnej stawki 37% (powrót do 39,6% w 2026 r.) plus odrębny podatek dodatkowy w wysokości 3,8% od dochodów z inwestycji.

Jak wykazywać dywidendy REIT w swoich podatkach?

Kwalifikowane dywidendy REIT za rok 2023

Kwalifikowane dywidendy REIT od funduszu wykazywane są wPole 5, sekcja 199A dotycząca dywidend, formularza 1099-DIV.

Jaka polityka dywidendowa pozwala REIT-om uniknąć podwójnego opodatkowania?

Zamiast przekazywać wszystkie zyski, straty, odliczenia i kredyty swoim partnerom w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, REIT unika podwójnego opodatkowania poprzez „odliczenie wypłaconej dywidendy.” Odliczenie wypłaconej dywidendy zmniejsza dochód REIT podlegający opodatkowaniu w przeliczeniu na dolara w oparciu o kwotę wypłaconej – lub uznanej za wypłaconą – dywidendy do…

Czy płacisz podatek od dochodów REIT?

Dystrybucje z REIT mogą zapewnić przepływ dochodów, aledochód jest uznawany za podlegający opodatkowaniu w oczach IRS.

Jakie korzyści podatkowe wynikają z posiadania REIT?

Część miesięcznej wypłaty REIT można sklasyfikować jako zwrot kapitału, który może zostać odroczony podatkowo o szacunkowo 60–90%. Indywidualna stawka podatku mająca zastosowanie do zwykłej części dochodu wypłacanej przez REIT zostaje obniżona o 20% w wyniku ustawy o obniżkach podatków i zatrudnieniu.

Jaka jest korzyść podatkowa dywidend REIT?

Korzyści podatkowe REIT

Ustawa o obniżkach podatków i zatrudnieniu z 2017 r. utworzyła IRC Sec. 199A Dopuszczalne odliczenie dochodu z działalności gospodarczej („QBI”)podatnicy niebędący spółkami prawnymi do odliczenia do 20% swoich kwalifikowanych dywidend REIT i kwalifikowanych dochodów spółek notowanych na giełdzie.

Jak wypłacić pieniądze z REIT-u?

Chociaż REIT jest nadal otwarty dla inwestorów publicznych, inwestorzy mogą mieć taką możliwośćsprzedać swoje udziały z powrotem do REIT. Jednak ta wyprzedaż zwykle jest objęta rabatem; pozostawiając jedynie około 70% do 95% pierwotnej wartości. Po zamknięciu REIT dla publiczności spółki REIT nie mogą oferować wcześniejszego wykupu.

Jak REIT jest traktowany dla celów podatkowych?

Przegląd.REIT podlega opodatkowaniu jak zwykła korporacja, ale ma prawo do odliczenia wypłaconej dywidendy. W związku z tym REIT nie płaci federalnego podatku dochodowego od dochodu netto podlegającego opodatkowaniu wypłacanego akcjonariuszom w formie podlegających odliczeniu dywidend. Dochód netto z przejętej nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 35%.

Jaka część dochodu z dywidend jest wolna od podatku?

Dywidendy kwalifikowane za rok 2023 mogą zostać opodatkowane stawką 0%, jeżeli dochód podlegający opodatkowaniu spadnie poniżej:44 625 dolarów dla osób składających osobne zeznania w stanie wolnym lub w związku małżeńskim. 59 750 dolarów dla kierownika gospodarstwa domowego. 89 250 dolarów za wspólne złożenie wniosku w związku małżeńskim lub kwalifikujący się status wdowca.

Czy powinienem trzymać REIT na rachunkach podlegających opodatkowaniu?

REITy i fundusze REIT

Fundusze inwestycyjne zajmujące się inwestycjami w nieruchomości nie nadają się do rachunków podlegających opodatkowaniuz powodu, o którym właśnie wspomniałem. Ich dochody są zazwyczaj wysokie i często stanowią dużą część zysków uzyskiwanych od nich przez inwestorów, ponieważ REIT muszą co roku wypłacać co najmniej 90% swojego dochodu podlegającego opodatkowaniu w formie dywidend.

Czy REIT składa zeznanie podatkowe?

Ogólnie,REIT ma obowiązek złożyć zeznanie na podatek dochodowy w terminie do 15 dnia 4 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Nowy REIT składający zeznanie krótkoterminowe musi zazwyczaj złożyć do 15 dnia czwartego miesiąca po zakończeniu krótkiego okresu.

Czy dywidendy REIT są opodatkowane w przypadku ich reinwestycji?

Wiele spółek i coraz większa liczba REIT-ów oferuje obecnie plany reinwestycji dywidend (DRIP), które, jeśli zostaną wybrane, automatycznie reinwestują dywidendy w dodatkowe akcje spółki.Reinwestycja dywidend nie zwalnia inwestorów z obowiązków podatkowych.

Czy warto reinwestować dywidendy w REIT?

Reinwestycja dywidend REIT może pomóc osobom oszczędzającym na emeryturę zwiększyć inwestycje w portfelui historycznie stały dochód z dywidend REIT może pomóc emerytom w pokryciu kosztów utrzymania. Dywidendy REIT historycznie zapewniały: akumulację bogactwa. Wiarygodne zyski.

Jakie są zasady dywidendy REIT?

Zgodnie z prawem i przepisami IRS,REIT muszą wypłacić akcjonariuszom 90% lub więcej podlegającego opodatkowaniu zysku w formie dywidend. Inwestorzy REIT, którzy otrzymują te dywidendy, podlegają opodatkowaniu tak, jakby były to zwykłe dochody.

Jaka jest zasada 5 50 dla REITów?

Począwszy od drugiego roku podatkowego REIT musi spełnić dwa kryteria własności: musi mieć co najmniej 100 akcjonariuszy (test 100 akcjonariuszy) orazpięć lub mniej osób fizycznych nie może posiadać więcej niż 50% wartości akcji REIT w drugiej połowie roku podatkowego(test 5/50).

Jak długo trzeba trzymać REIT?

Jestbrak minimalnego okresu przechowywaniaw sprawie publicznych REIT dla inwestorów detalicznych.

Czy dywidendy REIT są dochodem pasywnym?

REIT to fundusz powierniczy będący właścicielem nieruchomości, takich jak powierzchnie biurowe, centra handlowe itp., czerpiący z nich dochód z wynajmu i wypłacający go posiadaczom jednostek w formie dywidend. Działają jak fundusze wspólnego inwestowania, ale inwestują w nieruchomości, a nie w akcje, długi itp. Zatemjest to pasywny sposób inwestowania w nieruchomości.

Gdzie wpisać dochód REIT w zeznaniu podatkowym?

Inwestorzy otrzymujący dywidendy od REIT otrzymają formularz IRS 1099-DIV, Dywidendy i wypłaty, umożliwiający zgłaszanie IRS kwalifikujących się dywidend REIT. Możesz podać te informacje za pomocą formularza Załącznika B lub umieścić je bezpośrednio w zeznaniu podatkowym na formularzu 1040.

Jaki procent dochodu podlegającego opodatkowaniu musi wypłacić REIT?

REIT zapewniają dochód w formie dywidend. Jak wspomniano wcześniej, REIT mają obowiązek przynajmniej dystrybucji90 procentswojego dochodu podlegającego opodatkowaniu na rzecz akcjonariuszy.

Co uważa się za kwalifikowaną dywidendę?

Dywidendę uważa się za kwalifikowanąjeśli posiadałeś akcje przez ponad 60 dni w okresie 121 dni, który rozpoczął się 60 dni przed datą wypłaty dywidendy.2 Jest to zwykła dywidenda, jeśli trzymasz ją krócej niż ten okres. Dniem prawa do dywidendy jest jeden dzień rynkowy przed dniem ustalenia dywidendy.

Jaka jest stawka podatku od dywidend w 2023 roku?

Stawki podatku od kwalifikowanych dywidend w 2023 r
WskaźnikPojedynczyMałżeństwo rozliczające się wspólnie
0%0–44 625 USD0–89 250 USD
15%44 625 dolarów – 492 300 dolarów89 250 dolarów – 553 850 dolarów
20%Ponad 492 300 dolarów553,850 dolarów+
15 grudnia 2023 r

W jaki sposób opodatkowane są dywidendy AGNC?

Będą wypłaty dla akcjonariuszyzasadniczo podlegać opodatkowaniu jak zwykły dochód. Jednakże część takich wypłat może zostać przez nas uznana za długoterminowy zysk kapitałowy w zakresie, w jakim można ją przypisać sprzedaży aktywów kapitałowych utrzymywanych przez okres dłuższy niż jeden rok.

Jakiego rodzaju zeznanie podatkowe składa się z pliku REIT?

Jeśli jesteś REIT, złóż jeden z poniższych dokumentów:Zeznanie podatkowe dotyczące franczyzy lub podatku dochodowego spółki California Corporation (formularz 100)i zaznacz odpowiednie pole REIT na stronie 3.

References

You might also like
Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Neely Ledner

Last Updated: 20/01/2024

Views: 5810

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Neely Ledner

Birthday: 1998-06-09

Address: 443 Barrows Terrace, New Jodyberg, CO 57462-5329

Phone: +2433516856029

Job: Central Legal Facilitator

Hobby: Backpacking, Jogging, Magic, Driving, Macrame, Embroidery, Foraging

Introduction: My name is Neely Ledner, I am a bright, determined, beautiful, adventurous, adventurous, spotless, calm person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.